Brno-Zábrdovice – kostel Nanebevzetí Panny Marie

Realization: 2004 - 2005 Projekt: 2004

Jedno z nejstarších osídlených míst na území Brna, kostel je spojován se vznikem premonstrátského opatství roku 1209. Středověká podoba byla zcela změněna projektem italského architekta Giovanniho Tencally, jehož stavba z let 1661–1669 tak jen navazovala na původní půdorysný rozvrh. 

Zatímco loď je z větší části založena na starší konstrukci po předchozí stavbě, věže byly založeny na pilotové konstrukci, jež vlivem regulace řeky Svitavy od čtyřicátých let 19. století a úbytku podzemní vody postupně vykazovaly sedání. 

Po prostudování inženýrsko-geologického průzkumu a podrobného měření sedání kostela, které prováděl Ústav geodézie FAST VUT v Brně, jsme se rozhodli pro sanaci základů pomocí mikropilot jen pod věžemi a v přilehlé oblasti. Dali jsme i na doporučení znalce doc. Mencla, který ve svém vyjádření k opravě uvádí „je tedy vážnou otázkou, zda do konsolidovaných základových poměrů vstoupit s rekonstrukční technologií“.
 
Navrhli jsme také ztužení lodi pomocí předpínaných lan ve dvou úrovních a ztužení klenby příčnými železobetonovými žebry. Sedání kostela se postupně uklidnilo, aniž by došlo vývoji dalších poruch.