Stavby, jejichž nosnou konstrukci tvoří železobetonové prutové nebo plošné prvky, jsou modelovány metodou konečných prvků při využití prostorových 3D modelů. Nabízíme návrhy od jednoduchých železobetonových desek rodinných či bytových domů až po několikapatrové skeletové konstrukce, podzemní jímky z běžného či vodostavebního betonu a základy pro průmyslové technologie či produktovody.

Železobetonové a spřažené ocelobetonové konstrukce jsou často tvořeny složitými staticky neurčitými soustavami, které jsou citlivé na deformace v podporách. Návrh těchto konstrukcí je proto velmi úzce spjat s vhodným způsobem založení. Správný návrh založení, odvíjející se od výsledků kvalitního inženýrsko-geologického průzkumu, je základním předpokladem pro tvorbu funkčních stavebních děl s vysokou životností a přetrvávající estetickou a ekonomickou hodnotou.

Posouzení betonových, spřažených ocelobetonových i geotechnických konstrukcí provádíme na základě platných evropských norem (Eurokódů) a národních dodatků. Součástí našeho portfolia jsou též návrhy sanací či zesilování stávajících betonových konstrukcí a řešení defektů v založení starších objektů.